Felhasználási feltételek

1. Fogalommeghatározások

a) A jelen általános szerződési feltételekben a Waalwijkban székhellyel rendelkező, 86595431 kamarai számmal rendelkező Deluxerie-t nevezzük eladónak.

b) Az eladó másik felét a jelen általános szerződési feltételekben vevőnek nevezzük.

c) A felek az eladó és a vevő együttesen.

d) A megállapodás a felek közötti adásvételi szerződést jelenti.

2. Az általános szerződési feltételek alkalmazhatósága

a) A jelen általános szerződési feltételek az eladó által vagy nevében végzett valamennyi árajánlatra, ajánlatra, szerződésre és szolgáltatásra vagy áruszállításra vonatkoznak.

b) A jelen feltételektől való eltérés csak a felek kifejezett írásbeli megállapodása esetén lehetséges.

3. Fizetés

a) A termékek árai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az eladó teljesen szabadon határozza meg a weboldalon kínált szolgáltatások vagy termékek árait és kedvezményeit.

b) További szállítási költségek merülhetnek fel a szállítási költségekben leírtak és meghatározottak szerint. (További információért kérjük, olvassa el a jelen felhasználási feltételek 6. pontját.) A felhasználó köteles ezt a díjat a megrendelt termékek után fizetendő adókon felül megfizetni.

c) A Deluxerie fenntartja magának a jogot, hogy az árhibák vagy a gépelési vagy rendszerhibák következtében téves termékinformációk esetén a hibás információkkal ellátott megrendeléseket a megrendelés visszaigazolásának vagy a feladás visszaigazolásának kézhezvételét követően is törölje a vásárlóval szembeni további kötelezettség nélkül.

4. Ajánlatok, árajánlatok és árak

a) Az ajánlatok kötelezettség nélküliek, kivéve, ha az ajánlatban nem szerepel elfogadási feltétel. Ha az ajánlatot a meghatározott határidőn belül nem fogadják el, az ajánlat érvényét veszti.

b) Az árajánlatokban szereplő szállítási határidők tájékoztató jellegűek, és túllépésük esetén nem jogosítják fel a vevőt felbontásra vagy kártérítésre, kivéve, ha a felek kifejezetten írásban másként állapodtak meg.

c) Az ajánlatok és árajánlatok nem vonatkoznak automatikusan az ismételt megrendelésekre. Erről a feleknek kifejezetten írásban kell megállapodniuk.

d) Az ajánlatokban, árajánlatokban és számlákon feltüntetett ár a vételárból áll, beleértve a fizetendő áfát és egyéb állami illetékeket.

5. Elállási jog

a) A fogyasztó a megrendelés kézhezvételétől számított 30 napon belül indoklás nélkül jogosult a szerződéstől elállni (elállási jog). A határidő attól a pillanattól kezdődik, amikor a fogyasztó a (teljes) megrendelést átvette.

b) Az elállási jog nem áll fenn, ha a termékeket a vásárló igényei szerint személyre szabják vagy ha a termékek rövid eltarthatósági idővel rendelkeznek.

c) A fogyasztó az eladótól kapott elállási nyilatkozatot használhatja. Az eladó köteles ezt a vevő kérését követően haladéktalanul a vevő rendelkezésére bocsátani.

d) A kézhezvétel során a vásároló a termékkel és a csomagolással gondosan jár el. A terméket csak a szükséges mértékben csomagolja ki vagy használja, hogy felmérje, hogy a terméket a mellékelt összes tartozékkal együtt és – ha ésszerűen lehetséges – az eredeti szállítási csomagolásban visszaküldi-e az eladónak, az ésszerű és egyértelmű utasításoknak megfelelően.

6. A szerződés módosítása

a) Ha a szerződés teljesítése során kiderül, hogy a megbízás megfelelő teljesítése érdekében szükséges az elvégzendő munka módosítása vagy kiegészítése, a felek megfelelő időben és kölcsönös egyeztetés mellett ennek megfelelően módosítják a szerződést.

b) Ha a felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást módosítják vagy kiegészítik, a teljesítés befejezésének időpontja módosulhat. Az eladó erről a lehető leghamarabb tájékoztatja a vevőt.

c) Ha a megállapodás módosítása vagy kiegészítése pénzügyi és/vagy minőségi következményekkel jár, az eladó előzetesen írásban tájékoztatja a vevőt.

d) Ha a felek rögzített árban állapodtak meg, az eladó jelzi, hogy a szerződés módosítása vagy kiegészítése milyen mértékben eredményezi ezen ár túllépését.

e) E cikk harmadik bekezdésében foglaltaktól eltérően az eladó nem számíthat fel többletköltséget, ha a módosítás vagy kiegészítés neki felróható körülmények következménye.

7. Szállítás és kockázatátadás

a) Amint a megvásárolt terméket a vevő átvette, a kockázat az eladóról a vevőre száll át.

8. Vizsgálat, panaszok

a) A vevő köteles a leszállított árut az átadáskor, de mindenképpen a lehető legrövidebb határidőn belül megvizsgálni. Ennek során a vevőnek meg kell vizsgálnia, hogy a leszállított áru minősége és mennyisége megfelel-e annak, amiben a felek megállapodtak, vagy legalábbis, hogy a minőség és a mennyiség megfelel-e a szokásos (kereskedelmi) forgalomban rá vonatkozó követelményeknek.

b) A leszállított áru sérülésével, hiányával vagy elvesztésével kapcsolatos reklamációt a vevőnek az áru átvételének napját követő 10 munkanapon belül írásban kell benyújtania az eladónak.

c) Ha a reklamációt a megadott határidőn belül megalapozottnak nyilvánítják, az eladónak jogában áll kijavítani vagy újból leszállítani, vagy a szállítást törölni és a vételár adott részére vonatkozóan jóváírást küldeni a vevőnek.

d) A minőségben, mennyiségben, méretben vagy kivitelben mutatkozó kisebb és/vagy szokásos eltérésekre és eltérésekre az eladóval szemben nem lehet hivatkozni.

e) Az egy bizonyos termékkel kapcsolatos reklamációk nem befolyásolják az ugyanahhoz a megállapodáshoz tartozó más termékeket vagy alkatrészeket.

f) A reklamációt a vevő által történő használatbavétel után már nem fogadjuk el.

9. Minták és modellek

a) Ha a vevőnek bemutatttak vagy adtak egy mintát vagy modellt, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy azt csak jelzésként adták meg, anélkül, hogy a szállítandó terméknek meg kellene felelnie annak. Más a helyzet, ha a felek kifejezetten megállapodtak abban, hogy a szállítandó termék ennek megfelel.

b) Ingatlan vagyonra vonatkozó szerződések esetében a felületet vagy egyéb méreteket és jelzéseket szintén csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni, anélkül, hogy a szállítandó dolognak meg kellene felelnie ennek.

10. Szállítás

a) A szállítás “”gyárból / üzletből / raktárból”” történik. Ez azt jelenti, hogy minden költség a vevőt terheli.

b) A vevő köteles az árut abban az időpontban átvenni, amikor az eladó az árut átadja vagy átadhatja neki, vagy amikor az árut a megállapodásnak megfelelően a rendelkezésére bocsátják.

c) Ha a vevő megtagadja az átvételt, vagy hanyagul nem adja meg a szállításhoz szükséges információkat vagy utasításokat, az eladó jogosult az árut a vevő költségére és kockázatára tárolni.

d) Ha az árut leszállítják, az eladó jogosult a szállítási költségeket felszámítani.

e) Ha az eladónak a szerződés teljesítéséhez a vevőtől információkra van szüksége, a szállítási határidő azt követően kezdődik, hogy a vevő ezeket az információkat az eladó rendelkezésére bocsátotta.

f) Az eladó által megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű. Ez soha nem jelent határidőt. A határidő túllépése esetén a vevőnek írásban kell felszólítania az eladót a késedelemre.

g) Az eladó jogosult az árut részekben szállítani, kivéve, ha a felek írásban másként állapodtak meg, vagy ha a részszállításnak nincs önálló értéke. Az eladó jogosult ezeket a részeket szállításkor külön-külön kiszámlázni.

11. Vis maior

a) Ha az eladó vis maior miatt nem, nem időben vagy nem megfelelően tudja teljesíteni a szerződés szerinti kötelezettségeit, nem felel a vevő által elszenvedett kárért.

b) Vis maior alatt a felek minden esetben olyan körülményt értenek, amelyet az eladó a szerződés megkötésekor nem vehetett figyelembe, és amelynek következtében a szerződés rendes teljesítése a vevő számára ésszerűen nem várható el, mint például betegség, háború vagy háborús veszély, polgárháború és lázadás, molesztálás, szabotázs, terrorizmus, áramkimaradás, árvíz, földrengés, tűz, üzemfoglalás, sztrájk, munkások kizárása, megváltozott kormányzati intézkedések, szállítási lehetőségek és egyéb zavarok az eladó üzletmenetében.

c) A felek vis maior alatt értik továbbá azt, amikor a beszállító vállalatok, amelyektől az eladó a szerződés teljesítése szempontjából függ, nem teljesítik az eladóval szembeni szerződéses kötelezettségeiket, kivéve, ha ez az eladónak felróható.

d) Ha a fent említettek szerint olyan helyzet áll elő, amelynek következtében az eladó nem tudja teljesíteni a vevővel szembeni kötelezettségeit, akkor ezek a kötelezettségek mindaddig felfüggesztésre kerülnek, amíg az eladó nem tudja teljesíteni a kötelezettségét. Ha az előző mondatban említett helyzet 30 naptári napig tart, a feleknek joguk van a szerződést részben vagy egészben írásban felbontani.

e) Ha a vis maior több mint három hónapig tart, a vevőnek joga van a megállapodást azonnali hatállyal felbontani.

A felbontás kizárólag ajánlott levélben lehetséges.

12. A jogok átruházása

a) A fél jelen megállapodás szerinti jogai a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatók át. Ez a rendelkezés a holland polgári törvénykönyv 3:83. cikkének második bekezdésében említett tulajdonjogi hatályú záradékként alkalmazandó.

13. Tulajdonjog-fenntartás és visszatartási jog

a) Az eladónál lévő áruk és a leszállított áruk illetve alkatrészek az eladó tulajdonában maradnak mindaddig, amíg a vevő ki nem fizeti a teljes megállapodott árat. Addig az eladó hivatkozhat tulajdonjog-fenntartási jogára és visszaveheti az árut.

b) Ha az előre fizetendő, megállapodott összegeket nem vagy nem időben fizetik ki, az eladónak joga van felfüggeszteni a munkát, amíg a megállapodott részt ki nem fizetik. Ekkor hitelezői késedelem áll fenn. Ebben az esetben az eladóval szemben nem lehet késedelmes szállításra hivatkozni.

c) Az eladó nem jogosult a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut elzálogosítani vagy más módon megterhelni.

d) Az eladó vállalja, hogy a vevőnek tulajdonjog-fenntartással szállított árut biztosítja, és tűz-, robbanás- és vízkár, valamint lopás ellen biztosítottnak tartja, és a kötvényt első kérésre megtekintésre rendelkezésre bocsátja.

e) Ha az árut még nem szállították le, de a megállapodás szerinti előleget vagy vételárat nem fizették ki a megállapodásnak megfelelően, az eladónak visszatartási joga van. Az árucikket ekkor nem szállítják le, amíg a vevő nem fizetett teljes egészében és a megállapodásnak megfelelően.

f) A vevő felszámolása, fizetésképtelensége vagy fizetési halasztása esetén a vevő kötelezettségei azonnal esedékessé válnak.

14. Felelősség

a) A szerződés teljesítéséből eredő vagy azzal kapcsolatos károkért való felelősség minden esetben arra az összegre korlátozódik, amelyet az adott esetben a megkötött felelősségbiztosítás(ok) kifizetnek. Ezt az összeget növeli a vonatkozó kötvény szerinti önrész összege.

b) Nem kizárt az eladó felelőssége az eladó vagy vezető beosztású alárendeltjei szándékosságából vagy szándékos gondatlanságából eredő károkért.

15. Reklamációs kötelezettség

a) A vevő köteles az elvégzett munkával kapcsolatos panaszokat haladéktalanul bejelenteni az eladónak. A panasz tartalmazza a hiányosság minél részletesebb leírását, hogy az eladó megfelelően tudjon reagálni.

b) Ha a panasz jogos, az eladó köteles az árut kijavítani, illetve szükség esetén kicserélni.

16. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

a) A felek közötti minden megállapodásra kizárólag a holland jog alkalmazandó.

b) A felek közötti jogviták elbírálására kizárólag a Deluxerie székhelye / telephelye / irodája szerinti holland bíróság illetékes, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.

c) A Bécsi adásvételi egyezmény alkalmazhatósága kizárt.

d) Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezése a bírósági eljárás során indokolatlanul terhesnek minősül, a többi rendelkezés teljes mértékben hatályban marad.